عرضه مواد غذایی در ماشین های سیار در معابرعمومی شهر ارومیه ساماندهی می شود.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.