مشاور وزیر آموزش و پرورش کشور گفت: فرا گرفتن علم، دانش و آگاهی در تعالی شخصیت و هویت فردی انسان نقش بسیار مهم و اثر گذاری دارد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.