دریکشنبه های حمایت ازتولید معاون استاندار آذربایجان غربی ازدوواحد تولیدی درشهرک صنعتی فازیک ارومیه بازدید کرد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.