براساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با به عبور امواجی از تراز میانی جو، هواشناسی استان هشدار زرد صادر کرد.

ارسال شده در
رویدادها

Firurag_Admin

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.