نمایش 1 - 2 از 2

مشخصات ملکخریدارمبلغآدرس ملکپلاک ثبتی اصلپلاک ثبتی فرعیمستندات
2 هکتار زمین زراعی در منطقه فیرورقمصطفی علیمردانی7,800,000,000 تومانفیرورق جنب باغ شهریار59ندارد
ملک مسکونی 200 متر اعیان 120 متر زیر بناآقای محمدنژادهرمترمربع 3 میلیوناحمدنیا کوچه پناهقلی 128425
مشخصات ملکخریدارمبلغآدرس ملکپلاک ثبتی اصلپلاک ثبتی فرعیمستندات

Firurag_Admin