گواهی پایان کار در واقع سندی است که درآن شهرداری،به اطلاع مراجع قانونی دیگر میرساند که مالک سازه حاضر با اخذ پروانه ساخت،ساخت سازه طبق مقررات ملی ساختمان و رعایت اصول فنی بدون تخلف از نقشه های صادر شده اقدام به ساخت کرده است و اکنون عملیات ساختمانی به پایان رسیده و قصد صدور وثبت سند برای املاک ساخته شده دارد.این گواهی به دفاتررسمی ثبت اسناد،ادارات برق،آب،گازوتلفن اجازه صدور سندوانشعابات مورد نیاز ملک را میدهد.

ο تشکیل پرونده

ο بازدید و صدور گواهی پایان کار

ο وجود تخلف در روند صدور گواهی پایان کار:در صورت داشتن خلافی در ملک از نظر نقشه با سازه،عدم رعایت مواردی که از نظر سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی بایدانجام شود،پرونده به کمسیونی معروف به کمسیون ماده100 ارجاع داده میشودو دراین کمسیون تصمیم گرفته میشود که اختلاف وجود دارد و سازه باید تخریب شود یا جریمه تخلف اخذ شود

 
 

 

 

ο فرم درخواست پایان کار

ο فرم شروع،پیشرفت واتمام عملیات ساخت وساز که توسط مهندس ناظر  تایید شده است.

ο اصل شناسنامه و کارت ملی مالک

ο ارائه پروانه ساخت ساختمان

ο گواهی عدم خلافی و رسیدپرداخت جریمه آن ها درصورت وجود

ο نقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه

ο رسید پرداخت حق الزحمه بازدید کارشناس

ο اصل و کپی رسید پرداخت عوارض نوسازی سالیانه