نحوه گرفتن پروانه ساخت

مراجعه مالک یا نماینده قانونی وی به شهرداری یا دفاتر الکترونیکی جهت تشکیل پرونده

♦صدور درستور بازدید از سمت شهرداری و ارسال نماینده برای بازدید از محل

♦طراحی نقاشی ساختمان،توسط معمار،با توجه به ضوابط و قواعدموردنظرشهرداری وارائه آن،به شهرداری،جهت تایید

♦پرداخت عوارض شهرداری و ساختمان

♦تکمیل فرم درخواست مهندس ناظر و امضاء قرارداد با یکی از مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی

♦صدور مجوز ساخت یا پروانه ساختمان توسط شهرداری

پروانه ساختمانی شناسنامه فنی ساختمان یا جواز ساخت آن است.

هزینه گرفتن پروانه ساختمانی

مبنای محاسبه هزینه ها،نوع کاربری پروژه،مساحت آن،متراژ و تعدادطبقات میباشد.

هزینه پروانه ساختمان را باید براساس فرمول مخصوص ساختمان های یک طبقه ای و مسکونی و ضریب های مربوط به زیربنای هریک محاسبه کرد.

هزینه جواز ساخت یک ساختمان مسکونی یک طبقه=ضریب*(مساحت ناخالص زیر بنا)_(تعدادپارکینگ تامین شده*20)*قیمت منطقه ای

منظور از مساحت ناخالص زیربنا درفرمول،مجموعه کلیه بناهای موجود در ساختمان میباشد.