از جمله سازمان های وابسته به شهرداری،سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی است که وظیفه نظارت بر تمامی امور تاکسیرانان را بر عهده دارد و در خصوص مواردی همچون نظارت بر اجرای کرایه های مصوب و شرایط اعطای پروانه کار با تاکسی تعیین تکلیف میکند.

 

οدارا بودن حداقل سن23سال

οکارت معافیت سربازی یا پایان خدمت سربازی

οبرخورداری از گواهی عدم اعتیادبه مواد مخدروالکل،همچنین گواهی صحت سلامت ذهنی وبدنی

οمشغول نبودن به شغل دیگر،متاهل بودن،داشتن تابعیت جمهوری اسلامی و عدم برخورداری از سوء پیشینه کیفری

 
 

 

 

ο مدارک هویتی متقاضی مجوز تاکسی،همچنین مدارک هویتی همسر وی

ο اصل وکپی مدارک مربوط به وضعیت نظام وظیفه

ο اصل وکپی مدارک تحصیلی

ο گواهی عدم سوءپیشینه،عدم اعتیاد و گواهی سلامت

ο عکس سه درچهار

ο اصل و کپی گواهینامه رانندگی

ο در ابتدا، شخص واجد شرایط گرفتن مجوز تاکسی، باید، برای ثبت نام، به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، مراجعه نماید و درخواست خود، برای ثبت نام، همچنین، مدارک مثبت وجود شرایط گرفتن مجوز تاکسی،را ارائه کند.

ο سپس، واحد صدور پروانه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، مدارک و شرایط فرد را بررسی کرده و با او مصاحبه می نمایند و استعلامات لازم، از مراجعی نظیر قوه قضاییه جهت تایید عدم برخورداری متقاضی، ازسوءپیشینه کیفری را انجام می دهد.

ο پس از واجد شرایط شناخته شدن متقاضی، برای گرفتن مجوز تاکسی،او باید، در امتحان شهرشناسی، شرکت نماید.

ο سپس، نهاد صدور پروانه،اقدام به انجام تحقیقات محلی، جهت احراز صلاحیت اخلاقی متقاضی اخذ پروانه تاکسیرانیمی نماید و در نهایت، در صورت تایید فرد و قبولی او در آزمون، مجوز و پروانه تاکسیرانی، ابتدا به صورت موقت و سپس، دائم، برای فرد متقاضی، صادر می گردد.